Badanie typu UE dla hełmu elektroizolacyjnego ze zintegrowana osłoną twarzytypu SECRA-1 model H058S-1 ARC-W1 (ABS) przeprowadzono w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy - Państwowym Instytucie Badawczym (CIOP-PIB)

00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16

Jednostka notyfikowana nr 1437

 

zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/425

i z normami zharmonizowanymi:

PN-EN 397:2012+A1:2013 „Przemysłowe hełmy ochronne”

PN-EN 50365:2005 „Hełmy elektroizolacyjne do pracy przy instalacjach niskiego napięcia”

PN-EN 166:2005 „Ochrona indywidualna oczu – Wymagania”

PN-EN 170:2005 „Ochrona indywidualna oczu. Filtry chroniące przed nadfioletem. Wymagania dotyczące współczynnika przepuszczania i zalecane stosowanie”

oraz z:

GS-ET-29:2010-02 “Supplementary requirements for the testing and certification of face shields for electrical works”.

 

Badania realizowane były według akredytowanych procedur:

dla normy EN 397

 • Badanie odporności na przebicie przemysłowych hełmów ochronnych;

 • Badanie odporności na uderzenie oraz zdolności amortyzacji przemysłowych hełmów ochronnych;

 • Badanie odporności na działanie płomienia przemysłowych hełmów ochronnych;

 • Badanie własności elektroizolacyjnych skorup przemysłowych hełmów ochronnych;

 • Badanie wytrzymałości punktów mocowania paska podbródkowego przemysłowych hełmów ochronnych;

 • Badanie parametrów konstrukcyjnych przemysłowych hełmów ochronnych:

 • Badanie odkształceń bocznych przemysłowych hełmów ochronnych;

 • Badanie odporności na działanie rozprysków stopionego metalu przemysłowych hełmów ochronnych.

dla normy EN 50365

 • Badanie wytrzymałości elektrycznej skorupy hełmu elektroizolacyjnego;

 • Badanie wytrzymałości elektrycznej szybki hełmu elektroizolacyjnego;

 • Badanie wytrzymałości elektrycznej osłony szyi hełmu elektroizolacyjnego.

dla normy EN 166

 • Badanie odporności na podwyższoną temperaturę osłony twarzy;

 • Badanie odporności na zapalenie osłony twarzy;

 • Badanie odporności na uderzenie cząstkami o dużej prędkości osłony twarzy;

 • Wyznaczanie sferycznej mocy optycznej;

 • Wyznaczanie zredukowanego współczynnika luminacji rozproszenia światła;

 • Wyznaczanie astygmatyzmu;

 • Wyznaczanie pryzmatyczności;

 • Wyznaczanie różnicy mocy pryzmatycznych;

 • Wyznaczanie współczynnika przepuszczania światła;

 • Badanie osłon twarzy przed rozbryzgami cieczy;

 • Badanie pola widzenia;

 • Badanie odporności na promieniowanie nadfioletowe;

 • Ochrona przed stopionymi metalami i gorącymi ciałami stałymi;

 • Badanie odporności na zamglenie;

 • Ochrona przed łukiem powstającym przy zwarciu elektrycznym;

 • Badanie odporności na uszkodzenia powierzchni przez drobne cząstki.

 

Wyniki badań zamieszczono w sprawozdaniach. Wszystkie badania uzyskały wynik pozytywny ina tej podstawie wydany został certyfikat badania typu UE, zgodnie z nowym Rozporządzeniem 2016/425.

 

Badania dodatkowe:

 

Jednym z istotnych elementów w pracach pod napięciem jest ochrona przed łukiem elektrycznym powstającym przy zwarciu. W tym celu dodano do konstrukcji osłony twarzy daszek, który umożliwia łatwe opuszczenie lub podniesienie osłony a jednocześnie stanowi ochronę brody i szyi.

Ten dodatkowy element ochrony występuje tylko w hełmie typu SECRA-1.

Aby mieć pewność co do skuteczności ochrony osłony hełmu przed łukiem elektrycznym wykonano w TechnischeUniversität Ilmenau dodatkowe badania.

Badanie to określane jako „TEST BOX” polega na wytworzeniu łuku elektrycznego między elektrodami umieszczonymi w trudnopalnej osłonie w kształcie sześcianu, otwartej tylko z jednego boku (rys.1).

W odległości 30cm od elektrod umieszczona jest osłona hełmu. Hełm z opuszczona osłoną zamocowany jest na makiecie głowy, która posiada cztery kalorymetry do pomiaru wartości energii cieplnej. (rys.2).

Parametry łuku BOX TEST dla 1 klasy ochrony:  

Napięcie probiercze; 400V/50HzPrąd probierczy: 4kACzas: 500ms

Średnia wartość ukierunkowanej energii łuku 135kJ/m2

rys. 3 zamocowanie hełmu z osłoną do badania

rys. 1

rys. 2

rys. 4 badanie ochrony przed łukiem elektrycznym

Wyniki pomiaru uznaje się za pozytywne, jeżeli w ciągu 30s od momentu powstania łuku żadna z wartości temperatur zmierzona na kalorymetrach nie przekroczy wartości dopuszczalnej,określonej na podstawie danych o odporności ludzkiej skóry na ciepło i wykorzystywanej do przewidywania powstania oparzenia 2 stopnia.

rys. 5 hełm SECRA-1 z osłoną twarzy po badaniu ochrony przed łukiem elektrycznym

Hełm poddano również badaniom na zgodność z wymogami zawartymi w„American National Standard for Industrial Head Protection”. ANSI/ISEA Z89.1-2014.Badania przeprowadzono w Laboratorium PZT GmbH An der Junkerei 48 F 26389 Wilhelmshaven, Germany, Jednostka Notyfikowana nr. 1974, posiadającą akredytację DAkks

 

Badania realizowane były według procedur:

Dla hełmu typu I

• Badanie palności;

• Badanie odporności na uderzenie oraz zdolności amortyzacji;

• Badanie odporności na przebicie;

• Badanie własności elektroizolacyjnych dla klasy E (20 000V)

Wyniki badań zamieszczono w sprawozdaniach. Wszystkie badania uzyskały wynik pozytywny ina tej podstawie wydany został certyfikat zgodności

copyright © 2019 Hubix sp. z o.o.