Badanie typu UE dla hełmu elektroizolacyjnego ze zintegrowana osłoną twarzy typu SECRA-2 model H058S-2 ARC-E6 (ABS) przeprowadzono w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy - Państwowym Instytucie Badawczym (CIOP-PIB)

00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16

Jednostka notyfikowana nr 1437

 

zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/425 i z normami zharmonizowanymi:

PN-EN 397:2012+A1:2013 „Przemysłowe hełmy ochronne”

PN-EN 50365:2005 „Hełmy elektroizolacyjne do pracy przy instalacjach niskiego napięcia”

PN-EN 166:2005 „Ochrona indywidualna oczu – Wymagania”

PN-EN 170:2005 „Ochrona indywidualna oczu. Filtry chroniące przed nadfioletem. Wymagania dotyczące współczynnika przepuszczania i zalecane stosowanie”

oraz z:

GS-ET-29:2011-05Supplementary requirements for the testing and certification of face shields for electrical works”.

Badania realizowane były według akredytowanych procedur:

dla normy EN 397

 • Badanie odporności na przebicie przemysłowych hełmów ochronnych;
 • Badanie odporności na uderzenie oraz zdolności amortyzacji przemysłowych hełmów ochronnych;
 • Badanie odporności na działanie płomienia przemysłowych hełmów ochronnych;
 • Badanie własności elektroizolacyjnych skorup przemysłowych hełmów ochronnych;
 • Badanie wytrzymałości punktów mocowania paska podbródkowego przemysłowych hełmów ochronnych;
 • Badanie parametrów konstrukcyjnych przemysłowych hełmów ochronnych:
 • Badanie odkształceń bocznych przemysłowych hełmów ochronnych;
 • Badanie odporności na działanie rozprysków stopionego metalu przemysłowych hełmów ochronnych.

dla normy EN 50365

 • Badanie wytrzymałości elektrycznej skorupy hełmu elektroizolacyjnego;
 • Badanie wytrzymałości elektrycznej szybki hełmu elektroizolacyjnego;
 • Badanie wytrzymałości elektrycznej osłony szyi hełmu elektroizolacyjnego.

dla normy EN 166

 • Badanie odporności na podwyższoną temperaturę osłony twarzy;
 • Badanie odporności na zapalenie osłony twarzy;
 • Badanie odporności na uderzenie cząstkami o dużej prędkości osłony twarzy;
 • Wyznaczanie sferycznej mocy optycznej;
 • Wyznaczanie zredukowanego współczynnika luminacji rozproszenia światła;
 • Wyznaczanie astygmatyzmu;
 • Wyznaczanie pryzmatyczności;
 • Wyznaczanie różnicy mocy pryzmatycznych;
 • Wyznaczanie współczynnika przepuszczania światła;
 • Badanie osłon twarzy przed rozbryzgami cieczy;
 • Badanie pola widzenia;
 • Badanie odporności na promieniowanie nadfioletowe;
 • Ochrona przed stopionymi metalami i gorącymi ciałami stałymi;
 • Badanie odporności na zamglenie;
 • Ochrona przed łukiem powstającym przy zwarciu elektrycznym;

 

 

Wyniki badań zamieszczono w sprawozdaniach. Wszystkie badania uzyskały wynik pozytywny i na tej podstawie wydany został certyfikat badania typu UE, zgodnie z nowym Rozporządzeniem 2016/425.

 

Badania dodatkowe:

 

Jednym z istotnych elementów w pracach pod napięciem jest ochrona przed łukiem elektrycznym powstającym przy zwarciu.

 

Aby mieć pewność co do skuteczności ochrony osłony hełmu przed łukiem elektrycznym wykonano w RWE Eurotest GmbH Electrotechnical Tetsing Laboratory w Dortmundzie dodatkowe badania.

 

Badanie to określane jako „TEST BOX” polega na wytworzeniu łuku elektrycznego między elektrodami umieszczonymi w trudnopalnej osłonie w kształcie sześcianu, otwartej tylko z jednego boku (rys.1).

W odległości 30cm od elektrod umieszczona jest osłona hełmu. Hełm z opuszczona osłoną zamocowany jest na makiecie głowy, która posiada cztery kalorymetry do pomiaru wartości energii cieplnej. (rys.2).

Parametry łuku BOX TEST dla 2 klasy ochrony (APC 2):  

Napięcie probiercze; 400V/50Hz

Prąd probierczy: 7kA, Czas: 500ms

Średnia wartość ukierunkowanej energii łuku 423kJ/m2

rys. 3. Zamocowanie hełmu z osłoną do badania

rys. 1

rys. 2

rys. 4 badanie ochrony przed łukiem elektrycznym

Wyniki pomiaru uznaje się za pozytywne jeżeli w ciągu 30s od momentu powstania łuku żadna z wartości temperatur zmierzona na kalorymetrach (krzywe T1,T2,T3,T4) nie przekroczy wartości dopuszczalnej (krzywa oznaczona kolorem ciemnoniebieskim - utworzona na podstawie danych o odporności ludzkiej skóry na ciepło i wykorzystywana do przewidywania powstania oparzenia 2 stopnia)

rys. 5. Hełm SECRA z osłoną twarzy po badaniu ochrony przed łukiem elektrycznym

Hełm poddano również badaniom na zgodność z wymogami zawartymi w „American National Standard for Industrial Head Protection”. ANSI/ISEA Z89.1-2014. Badania przeprowadzono w Laboratorium PZT GmbH An der Junkerei 48 F 26389 Wilhelmshaven, Germany, Jednostka Notyfikowana nr. 1974, posiadającą akredytację DAkks

 

Badania realizowane były według procedur:

Dla hełmu typu I

• Badanie palności;

• Badanie odporności na uderzenie oraz zdolności amortyzacji;

• Badanie odporności na przebicie;

• Badanie własności elektroizolacyjnych dla klasy E (20 000V)

Wyniki badań zamieszczono w sprawozdaniach. Wszystkie badania uzyskały wynik pozytywny i na tej podstawie wydany został certyfikat zgodności.

copyright © 2019 Hubix sp. z o.o.