Parametry łuku BOX TEST dla 2 klasy ochrony (APC 2): 

Napięcie probiercze; 400V/50Hz

Prąd probierczy: 7kA, Czas: 500ms

Średnia wartość ukierunkowanej energii łuku 423kJ/m2

 

Wyniki pomiaru uznaje się za pozytywne, jeżeli w ciągu 30s od momentu powstania łuku żadna z wartości temperatur zmierzona na kalorymetrach nie przekroczy wartości dopuszczalnej, określonej na podstawie danych o odporności ludzkiej skóry na ciepło i wykorzystywanej do przewidywania powstania oparzenia 2 stopnia.

Drugie z tych badań, określane jako „OPEN ARC” wykonanym zgodniez wymogami zawartymi w Standard Test Method for Determining the Arc Rating and Standard Specification for Eye or Face Protective Products. ASTM F2178-12, polega na wytworzeniu łuku elektrycznego rozchodzącego się równomiernie we wszystkich kierunkach (rys.5)

Badanie typu UE dla hełmu elektroizolacyjnego ze zintegrowana osłoną twarzy typu SECRA-2 model H058S-2 ARC-E25 (ABS) przeprowadzonow Centralnym Instytucie Ochrony Pracy - Państwowym Instytucie Badawczym (CIOP-PIB)

00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16

Jednostka notyfikowana nr 1437

 

zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/425i z normami zharmonizowanymi:

PN-EN 397:2012+A1:2013„Przemysłowe hełmy ochronne”

PN-EN 50365:2005 „Hełmy elektroizolacyjne do pracy przy instalacjach niskiego napięcia”

        PN-EN 166:2005 „Ochrona indywidualna oczu – Wymagania”

      PN-EN 170:2005 „Ochrona indywidualna oczu. Filtry chroniące przed nadfioletem. Wymagania dotyczące współczynnika przepuszczania i zalecane stosowanie”

oraz z:

GS-ET-29:2011-05Supplementary requirements for the testing and certification of face shields for electrical works”.

 

Badania realizowane były według akredytowanych procedur:

dla normy EN 397

 • Badanie odporności na przebicie przemysłowych hełmów ochronnych;
 • Badanie odporności na uderzenie oraz zdolności amortyzacji przemysłowych hełmów ochronnych;
 • Badanie odporności na działanie płomienia przemysłowych hełmów ochronnych;
 • Badanie własności elektroizolacyjnych skorup przemysłowych hełmów ochronnych;
 • Badanie wytrzymałości punktów mocowania paska podbródkowego przemysłowych hełmów ochronnych;
 • Badanie parametrów konstrukcyjnych przemysłowych hełmów ochronnych:
 • Badanie odkształceń bocznych przemysłowych hełmów ochronnych;
 • Badanie odporności na działanie rozprysków stopionego metalu przemysłowych hełmów ochronnych.

dla normy EN 50365

 • Badanie wytrzymałości elektrycznej skorupy hełmu elektroizolacyjnego;
 • Badanie wytrzymałości elektrycznej szybki hełmu elektroizolacyjnego;
 • Badanie wytrzymałości elektrycznej osłony szyi hełmu elektroizolacyjnego.

dla normy EN 166

 • Badanie odporności na podwyższoną temperaturę osłony twarzy;
 • Badanie odporności na zapalenie osłony twarzy;
 • Badanie odporności na uderzenie cząstkami o dużej prędkości osłony twarzy;
 • Wyznaczanie sferycznej mocy optycznej;
 • Wyznaczanie zredukowanego współczynnika luminacji rozproszenia światła;
 • Wyznaczanie astygmatyzmu;
 • Wyznaczanie pryzmatyczności;
 • Wyznaczanie różnicy mocy pryzmatycznych;
 • Wyznaczanie współczynnika przepuszczania światła;
 • Badanie osłon twarzy przed rozbryzgami cieczy;
 • Badanie pola widzenia;
 • Badanie odporności na promieniowanie nadfioletowe;
 • Ochrona przed stopionymi metalami i gorącymi ciałami stałymi;
 • Badanie odporności na zamglenie;
 • Ochrona przed łukiem powstającym przy zwarciu elektrycznym;

 

Badania dodatkowe

 

Jednym z istotnych elementów w pracach pod napięciem jest ochrona przed łukiem elektrycznym powstającym przy zwarciu.

 

Aby mieć pewność co do skuteczności ochrony osłony hełmu przed łukiem elektrycznym wykonano w RWE Eurotest GmbH ElectrotechnicalTetsingLaboratory w Dortmundzie (BOX TEST) oraz w Kinectrics Inc., 800 Kipling Avenue, Unit 2, Toronto, Ontario, Canada (OPEN ARC) dodatkowe badania.

 

Pierwsze z tych badań, określane jako „TEST BOX” wykonanymi zgodnie z GS-ET 29, polega na wytworzeniu ukierunkowanego łuku elektrycznego między elektrodami umieszczonymi w trudnopalnej osłonie w kształcie sześcianu, otwartej tylko z jednego boku (rys.1).

Wynik badania: ATPV = 24 cal/cm²

 

Wskaźnik ATPV pokazuje maksymalną energię cieplną na jednostkę powierzchni jaką przyjmie osłona, zanim użytkownik dozna oparzeń 2 stopnia.

 

Hełm poddano również badaniom na zgodność z wymogami zawartymi w„American National Standard for IndustrialHeadProtection”. ANSI/ISEA Z89.1-2014.Badania przeprowadzono w Laboratorium PZT GmbH An der Junkerei 48 F 26389 Wilhelmshaven, Germany, Jednostka Notyfikowana nr. 1974, posiadającą akredytację DAkks

 

Badania realizowane były według procedur:

Dla hełmu typu I

• Badanie palności;

• Badanie odporności na uderzenie oraz zdolności amortyzacji;

• Badanie odporności na przebicie;

• Badanie własności elektroizolacyjnych dla klasy E (20 000V)

 

Osłonę twarzy ARC-E25 poddano badaniom na zgodność z wymogami zawartymi w American National Standard for Occupational and Educational Personal Eye and Face Protection Devices. ANSI/ISEA Z87.1-2015. Badania osłony twarzy przeprowadzono w ECS GmbH - European Certification Service, Augenschutz und PersönlicheSchutzausrüstung, Laserschutz und OptischeMesstechnik, ObereBanhstrasse 74, 73431 Aalen, Germany, JednostkaNotyfikowana nr. 0156, posiadającąakredytacjęDAkks.

 

Badania realizowane były według procedur:

 • Określenie pola widzenia

 • Wyznaczanie sferycznej mocy optycznej;

 • Wyznaczanie astygmatyzmu;

 • Wyznaczanie pryzmatyczności i różnicy mocy pryzmatycznych;

 • Wyznaczanie współczynnika przepuszczania światła;

 • Badanie filtrowania promieniowania UV;

 • Badanie odporności na uderzenie (kula o masie 68g z wysokości 127cm)

 • Badanieodporności uderzenie o dużej masie(zaostrzony próbnik masie 500g z wysokości 127cm)

 • Badanie odporności na przebicie(przebijak o masie 44,2g z wysokości 127cm)

 • Badanie odporności na uderzenie cząstek o dużej prędkości(kulka o masie1,06g z prędkością 91,4 m/s)

 • Badanie odporności na zapalenie

 

 

Wyniki badań zamieszczono w sprawozdaniach. Wszystkie badania uzyskały wynik pozytywny i na tej podstawie wydane zostały certyfikaty zgodności.

rys.5 zamocowanie hełmów z osłoną do badania

rys. 6 hełm SECRA-2 z osłoną twarzy po badaniu ochrony przed łukiem elektrycznym

rys. 1

rys. 2

rys. 4 hełm SECRA-2 z osłoną twarzy po badaniu ochrony przed łukiem elektrycznym

rys. 3 zamocowanie hełmu z osłoną do badania

W odległości 30cm od elektrod umieszczona jest osłona hełmu. Hełm z opuszczona osłoną zamocowany jest na makiecie głowy, która posiada cztery kalorymetry do pomiaru wartości energii cieplnej. (rys.2).

Parametry badania: 

prąd probierczy: 8 kA,

odległość między elektrodami: 305mm,

zakres energii cieplnej łuku: 10 to 37 cal/cm²

copyright © 2019 Hubix sp. z o.o.